REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona Internetowa www.kolorowemotyle.org.pl jest prowadzona przez Fundację Kolorowe Motyle z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26a, Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu dla potrzeb dokonywania darowizn.
 3. Zadaniem Serwisu jest wparcie działalności Fundacji dokonywanej za pośrednictwem PayU.

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

 1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu PayU.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

 1. Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online, tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez PayU.
 2. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje skierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji. Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU.
 3. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez PayU.
 4. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji numer rachunku: 88 1240 5035 1111 0010 9502 1194 prowadzone przez bank Bank Pekao oraz poszczególne subkonta powstałe dla podopiecznych.
 5. Od każdej wpłaty pobierana jest prowizja operatora płatności PayU zgodnie z aktualną taryfą.

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

 1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.kolorowemotyle.org.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:
 2. udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom i dorosłym w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją zdrowotną i bytową,
 3. pomoc społeczna dzieciom i dorosłym znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rzadkimi wadami wrodzonymi,
 4. niesienie pomocy dzieciom dotkniętym rzadkimi wadami wrodzonymi lub innymi schorzeniami,
 5. niesienie pomocy dzieciom lub dorosłym oczekującym na drogie lub trudne zabiegi medyczne, w tym ratujące życie,
 6. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
 7. ochrona i promocja zdrowia,
 8. promocja i organizacja wolontariatu,
 9. ratownictwo i ochrona życia.
 10. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.kolorowemotyle.org.pl) nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.kolorowemotyle.org.pl
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
 3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu PayU.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.kolorowemotyle.org.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Fundacji.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail: biuro@kolorowemotyle.org.pl Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.