REGULAMIN FUNDACJI KOLOROWE MOTYLE

 1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
  1. Fundacja Kolorowe Motyle, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją”, działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji.
  2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i cele działania Fundacji, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na rodzicach/opiekunach prawnych podopiecznego. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie podopiecznego w ramach 1%.
  3. Celem Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności, polegająca na:
   1. Niesieniu pomocy osobom dorosłym i niepełnoletnim dotkniętym wszelkimi chorobami wymagającymi kosztownego leczenia,
   2. Niesieniu pomocy rodzinom osób opisanych w pkt 1) powyżej, zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej,
   3. Wspieraniu osób mających utrudniony dostęp do pomocy medycznej, terapii, etc., oraz niemogących realizować swych planów zawodowych, edukacyjnych i innych z uwagi na niedostatek środków finansowych bądź z innych przyczyn,
   4. Współpracy ze szpitalami, ośrodkami medycznymi i innymi placówkami w zakresie polepszania standardu leczenia osób wymienionych w pkt 1) powyżej, wprowadzania nowoczesnych form terapii, modernizacji wyposażenia oddziałów szpitalnych potrzebujących takiego wsparcia,
   5. Współpracy z placówkami wychowawczymi, kulturalnymi, oświatowymi i opiekuńczymi w zakresie organizacji warsztatów edukacyjnych mających na celu szerzenie wiedzy związanej z sytuacją prawną, społeczną i kulturową osób dotkniętych chorobami lub w inny sposób potrzebującymi pomocy i wsparcia,
   6. Podejmowaniu i wspieraniu działań w przestrzeni publicznej (np. organizacja kampanii społecznych) w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej osób dotkniętych różnego rodzaju chorobami, osób starszych, osób potrzebujących wsparcia materialnego, propagowania postaw tolerancji, aktywizacji wolontariuszy pragnących włączyć się w działalność na rzecz marginalizowanych czy wykluczonych ze względu na aktualną sytuację życiową,
   7. Prowadzeniu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych chorobami, osób starszych i osób potrzebujących wsparcia materialnego,
   8. Prowadzeniu działalności wśród pracodawców na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w związku z różnego rodzaju chorobami, ze względu na wiek, przynależności społeczną, rasową, orientację seksualną,
   9. Tworzeniu miejsc pracy dla osób wyżej wymienionych,
   10. Prowadzeniu działalności charytatywnej,
   11. Organizowaniu i finansowaniu a także świadczeniu różnorodnych form pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
   12. Organizowaniu i finansowaniu operacji, zabiegów medycznych i rehabilitacji osób wymienionych w niniejszym paragrafie
   13. Prowadzeniu działalności na rzecz nauki, kultury i sztuki, w szczególności w zakresie interdyscyplinarnego i zintegrowanego wykorzystania nauk społecznych i humanistycznych (w tym zwłaszcza filozofii, socjologii, psychiatrii, psychologii, medycyny) oraz literatury, działań artystycznych (ze wskazaniem na sztuki plastyczne, audiowizualne, teatr i taniec),
   14. Wspieraniu inicjatyw kulturalnych i naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz wspieraniu działań artystycznych ze wskazaniem na sztuki plastyczne i audiowizualne oraz teatr i taniec,
   15. Promocji i upowszechnianiu wiedzy na temat nauki, kultury i sztuki światowej.
  4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. oraz wydatkuje je zgodnie z Regulaminem i Statutem.
  5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także Statutem Fundacji i Regulaminem.
 2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ
  1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w szczególności w następujących obszarach:
   1. leczenie oraz rehabilitacja nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym;
   2. leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia i zdrowia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych;
   3. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej;
   4. zakup leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, innych materiałów i środków sanitarnych, będących koniecznymi dla życia i zdrowia w części nie objętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON,
   5. wsparcie osób chorych lub niepełnosprawnych, pozostających w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
   6. wsparcie osób starszych, tj. w wieku powyżej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, pozostających w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
 3. ŹRÓDŁA POMOCY
  1. Dochody Fundacji mogą pochodzić, w szczególności z:
   1. wszelkich przysporzeń majątkowych (w tym darowizn, spadków i zapisów) poczynionych na rzecz Fundacji,
   2. dotacji, datków i subwencji,
   3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych, imprez organizowanych przez Fundację,
   4. aukcji i licytacji przedmiotów,
   5. sprzedaży rzeczy z logo Fundacji,
   6. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
   7. operacji finansowych.
  2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na pomoc konkretnemu Podopiecznemu są w 95% przekazywane na rzecz tego podopiecznego. Fundacja pobiera prowizję związaną z obsługą księgową, kosztami bankowymi i innymi wpłaconych datków.
 4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY
  1. Pomocą objęte są dorosłe i niepełnoletnie dotknięte chorobami lub ubóstwem oraz ich rodziny.
  2. Pomoc udzielana jest ww. osobom, którym trudne warunki materialne nie pozwalają na pokrycie kosztów leczenia czy zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
  3. Celowość pomocy musi wynikać z zaleceń lekarza lub stosownego ośrodka pomocy społecznej lub może wynikać z potwierdzonego wywiadu środowiskowego.
  4. Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji na okres do 2 lat.
  5. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje:
   1. cel zbiórki na rzecz podopiecznego,
   2. opis choroby wraz z przebiegiem leczenia, koszty leczenia,
   3. sytuację materialno-bytową rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego,
   4. środki zgromadzone w innych fundacjach,
   5. dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.
  6. Po spełnieniu warunku określonego w pkt. , rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego lub sam podopieczny zobowiązani są skompletować dokumenty, które następnie powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji:
   1. „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata na podopiecznego lub samego kandydata na podopiecznego Fundacji zawierające dane kontaktowe rodziców/opiekunów dziecka lub dorosłego, dokładny opis problemów wynikających z choroby dziecka lub dorosłego, sytuacji życiowej związanej z chorobą, zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka lub dorosłego do celów prowadzenia zbiórki;
   2. podpisaną „Umowę świadczenia pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji Kolorowe Motyle,
   3. „Oświadczenie majątkowe” wypełnione przez oboje rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko należy wypełnić tylko jeden egzemplarz z informacją o przyznanych alimentach bądź ich braku) lub przez dorosłego,
   4. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
   5. kopię zaświadczenia lekarskiego o konieczności leczenia lub rehabilitacji, a w przypadku zwrócenia się z prośbą o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – aktualne skierowanie określające jego termin i koszty;
   6. informację o tym, ile środków pieniężnych udało się do tej pory pozyskać na dany cel (własne środki, dofinansowanie od innych fundacji, itp.);
   7. kopię odmowy lub przyznania dofinansowania ze środków NFZ, PFRON, MOPS lub PCPR;
   8. kopię faktury, faktury pro forma lub innego aktualnego dokumentu, określającego koszt niezbędnego sprzętu, usługi, itp. (w przypadku braku ww. dokumentów – inną informację o przybliżonych kosztach).
   9. inne dokumenty potwierdzające zły stan materialny niepozwalający na leczenie lub godne życie.
  7. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji dziecka lub dorosłego w potrzebie do grupy podopiecznych Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez rodzica/opiekuna prawnego lub przez samą osobę dorosłą.
  8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy podopiecznemu, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem. Taka decyzja nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń ze strony rodziców/opiekunów lub osoby dorosłej.
  9. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy finansowania i współfinansowania operacji zagranicznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków ratujących życie poza granicami Polski, jeśli istnieje możliwość zakupu potrzebnego sprzętu lub przeprowadzenie podobnego zabiegu w Polsce, nie odbiegającego jakością i standardami od proponowanego przez rodziców/opiekunów podopiecznego lub samego podopiecznego zabiegu lub proponowanego do zakupu sprzętu poza granicami kraju.
  10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nieobjętych Regulaminem, Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, kierując się zasadami słuszności.
  11. Prawo do świadczeń materialnych i rzeczowych przysługuje podopiecznym Fundacji Kolorowe Motyle. Osoba składająca wniosek o pomoc materialną lub rzeczową, po akceptacji ma nadany status podopiecznego Fundacji Kolorowe Motyle.
 5. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY
  1. Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pozyskując darczyńców, sponsorów oraz inne źródła finansowania.
  2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym danej zbiórki publicznej przyporządkowane do danego podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone w całości oraz wyłącznie na rzecz tego podopiecznego po potrąceniu 5% na obsługę administracyjno – biurową.
  3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000) Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
  4. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
  5. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodziców/opiekunów podopiecznego lub podopiecznego we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodziców lub podopiecznego powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji.
  6. Fundacja wyraża również zgodę na prowadzenie zbiórki przez inne Fundacje pod warunkiem, że będzie na bieżąco i uczciwie informowana o rezultatach wszystkich tych zbiórek.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni lub podopieczny przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.
  8. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.
  9. Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty, Fundacja w trybie niezwłocznym kończy zbiórkę na rzecz tego podopiecznego.
  10. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na innych podopiecznych Fundacji, na cel zbliżony do woli darczyńcy.
  11. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych na leczenie, operację, rehabilitację lub ważne cele itp. dziecka, rodzic/opiekun dziecka lub dorosły podopieczny zobowiązany jest dostarczyć Fundacji oświadczenie, w którym szczegółowo wykaże środki pozyskane z dodatkowych źródeł (m.in. środki własne, kredyty, prywatne darowizny, środki z aukcji i imprez przeprowadzonych na własną rękę, itp.) oraz w przypadku posiadania subkont w innych fundacjach – deklarację od tych fundacji o aktualnym stanie konta.
  12. W przypadku zatajenia części informacji o dodatkowych źródłach finansowych, Fundacja ma prawo przyznać odpowiednio mniejszą pomoc finansową, adekwatną do rzeczywistej potrzeby podopiecznego.
  13. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację lub na podopiecznego.
  14. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, apteki, lub innego podmiotu, który będzie wspierać podopiecznego na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na Fundację lub podopiecznego.
  15. Fundacja może przekazać środki na prywatne konta bankowe rodziców/opiekunów dziecka.
  16. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.
  17. Przypisanie bezimiennej darowizny danemu podopiecznemu, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla określonego podopiecznego.
  18. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.
  19. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznego podejmuje każdorazowo Zarząd Fundacji.
  20. Fundacja nie jest odpowiedzialna za prawidłowość leczenia podopiecznego.
  21. W razie wątpliwości Fundacja może również żądać uzasadnienia wysokości poniesionego wydatku – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony kosztorys odbiega znacząco od cen rynkowych.
  22. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez rodziców/opiekunów podopiecznego lub samego podopiecznego bez zgody Fundacji, z naruszeniem obowiązujących zasad.
 6. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH PODOPIECZNEGO LUB PODOPIECZNEGO
  1. Rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego lub podopieczny dorosły zobowiązani są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.
  3. Rodzice/opiekunowie prawni lub podopieczny dorosły zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł finansowania.
  4. Na rodzicach/opiekunach prawnych dziecka lub na podopiecznym dorosłym spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia lub rehabilitacji lub o zmianie sytuacji materialnej dziecka lub podopiecznego, któremu została udzielona pomoc ze środków własnych Fundacji lub ze zbiórki publicznej. Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co najmniej dwoma zdjęciami dziecka podopiecznego dokumentującymi w szczególności przebieg rehabilitacji lub leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym).
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku podopiecznego w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku podopiecznego wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych lub samego podopiecznego zawartej w „Umowie świadczenia pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji Kolorowe Motyle.
  2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego lub podopiecznego Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja korzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.
  3. Regulamin stanowi integralną część „Umowy świadczenia pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji Kolorowe Motyle, zawartego pomiędzy Fundacją a rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznego Fundacji lub dorosłym podopiecznym.
  4. Rodzic/opiekun prawny dziecka lub dorosły podopieczny, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
  5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.