POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI KOLOROWE MOTYLE

Niniejszy dokument stanowi informację dla podmiotów danych odnośnie do zasad, na jakich Fundacja Kolorowe Motyle (zwana dalej „Fundacją) przetwarza dane osobowe. 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE 

Jako Fundacja Kolorowe Motyle z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Sandomierskiej 26A przetwarzamy dane osobowe w niżej opisanych w celach. W zależności od tego, skąd pochodzą dane Fundacja jest administratorem albo przetwarzającym. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie Fundacji lub pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres biuro@kolorowemotyle.org.pl

PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018r., poz. 1000).

Dane osobowe pozyskiwane są głównie i w większości bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W niektórych sytuacjach dane osobowe Fundacja otrzymuje od osób trzecich. Część danych pozyskiwana jest ze źródeł ogólnie dostępnych, w tym także z sieci Internet.

CZYJE DANE FUNDACJA PRZETWARZA 

 W ramach działalności Fundacji przetwarzane są dane osobowe:

 • pracowników oraz współpracowników Fundacji,
 • lekarzy, z którymi Fundacja współpracuje,
 • innych członków personelu medycznego, z którymi Fundacja ma kontakt podczas realizacji działań,
 • podopiecznych Fundacji oraz ich rodzin,
 • przedstawicieli prasy i mediów,
 • dane darczyńców oraz osób dokonujących wpłat w imieniu darczyńców,
 • dane osób przekazujących Fundacji 1% podatku,
 • dane osób biorących udział w wydarzeniach Fundacji (zarówno artystów jak i uczestników),
 • dane osób kontaktujących się z Fundacją,
 • subskrybentów newslettera,
 • osób biorących udział w konkursach,
 • osób biorących udział w aukcjach,
 • osób wypełniających ankiety,
 • osób odwiedzających stronę internetową oraz funpage na portalu Facebook.

W JAKICH CELACH FUNDACJA PRZETWARZA DANE OSOBOWE 

Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację w celach:

 • pracowniczych (wywiązania się z obowiązków jako pracodawcy lub zleceniodawcy),
 • wykonania umowy o zbiórkę celową lub udzielenia pomocy w ramach działalności statutowej Fundacji,
 • kontaktowych,
 • promocji działań Fundacji oraz szerzenia idei dobroczynności,
 • wykonania umowy darowizny,
 • rozliczeniowych, realizacji woli dysponentów 1% oraz podziękowań tym osobom,
 • udziału w określonych wydarzeniach publicznych,
 • otrzymywania newslettera,
 • udziału w konkursach i przyznania nagrody,
 • poznania opinii na określone tematy,
 • archwizacyjnych,
 • dowodowych,
 • rozliczeń,
 • rachunkowych,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Szczegółowa informacja o celach przetwarzania przez Fundację danych osobowych jest przez Fundację wskazywany we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych.

JAKIE DANE OSOBOWE FUNDACJA PRZETWARZA 

Fundacja przetwarza wyłącznie dane osobowe adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Zakres zbieranych danych wyznaczany jest treścią formularzy, umów bądź obowiązujących przepisami prawa.

Fundacja w szczególności przetwarza następujące dane:

 • dane darczyńców,
 • dane podopiecznych oraz stanu ich zdrowia albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 • dane lekarzy, członków personelu medycznego, przedstawicieli prasy i mediów, osób biorących udział w publicznych wydarzeniach organizowanych przez Fundację,
 • dane osób kontaktujących się z Fundacją,
 • dane osób przekazujących Fundacji 1% podatku w celu wysyłania do nich podziękowań,
 • dane osobowe subskrybentów newslettera,
 • dane osób biorących w konkursach,
 • dane osób biorących udział w aukcjach,
 • osób oraz wypełniających ankiety.

Szczegółowa informacja o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych jest przez nas wskazywana we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych.

JAK DŁUGO FUNDACJA PRZETWARZA DANE OSOBOWE 

Dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przetwarzamy przez okres niezbędny do celów, w których dane te są przetwarzane.

Informacja o okresie przechowywania danych jest przez nas wskazywana we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych.

KOMU FUNDACJA MOŻE PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE 

Dane osobowe Fundacja przekazuje podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w szczególności takim firmom jak: firmy świadczące obsługę IT Fundacji, firmy świadczące obsługę księgową i kadrową, stołówki szpitalne, hotele, apteki, lekarze oraz drukarnie. Odbiorcy danych są wskazywani każdorazowo we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych. 

PRAWA OSÓB DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo żądać od Fundacji dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności w ramach tego prawa, można skierować pytanie do Fundacji:

 • jakie dane i w jaki celu są przetwarzane,
 • komu ujawniane są dane,
 • jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • czy w stosunku do osoby pytającej podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec osoby zainteresowanej profilowanie,
 • czy Fundacja przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdy ma prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Każdy ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • zgoda, na której opiera się przetwarzanie została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, przewidzianego w prawie.

Każdy ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
 • wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Każdy ma prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz każdy ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Każdy ma prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu uzasadnionym swoim prawnym interesem. W takim przypadku Fundacja może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli Fundacja wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby. Sprzeciw można wycofać wysyłając e-mail na adres biuro@kolorowemotyle.org.pl

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę można cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając e-mail na adres biuro@kolorowemotyle.org.pl Zawsze przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego lud do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIE

Strona internetowa www.kolorowemotyle.org.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych i przeznaczone są do korzystania z tych stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Fundacja używa „cookies sesyjne” – pliki tymczasowe –  które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki tymczasowe są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Fundację w celu dostosowania zawartości strony Fundacji do preferencji użytkownika i urządzenia, przeglądarki oraz systemów informatycznych, optymalizacji korzystania ze strony przez użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Oznacza to, że wykorzystywane przez Fundację pliki cookies służą:

 • konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
 • bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
 • oceny stanu sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

usprawnienia procesów – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.